Skip links

PROCEDIMENTS

ELS NOSTRES VALORS

Professionalitat, personalització dels serveis, exigibilitat, rigor,
eficiència i agilitat 
ens porten a emprar PROCEDIMENTS
CONCRETS a l’hora d’implementar els serveis.

PROCEDIMENTS

ELS NOSTRES VALORS

Professionalitat, personalització dels serveis, exigibilitat, rigor, eficiència i agilitat ens porten a emprar PROCEDIMENTS CONCRETS a l’hora d’implementar els serveis.

El nostre PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ comporta:

 1. Reunions prèvies necessàries amb la direcció de l’empresa i Departament de RRHH per detectar les necessitats reals i complimentar l’imprescindible check-list.
 2. Lliurament de proposta de calendari coordinat d’actuacions.
 3. Confecció de la documentació corresponent als Codis, Polítiques i Protocols.
 4. Reunions amb la direcció i/o RRHH de revisió prèvies a la seva implementació.
 5. Introducció de les correccions o addicions oportunes.
 6. Lliurament a l’empresa dels documents i suports definitius.
 7. Implementació mitjançant la formació in situ, a la seu o seus de l’empresa, a tota la plantilla i lliurament de la documentació als treballadors amb les sessions necessàries en funció del nombre d’empleats i de documents a implantar.

El nostre PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ comporta:

 1. Reunions prèvies necessàries amb la direcció de l’empresa i Departament de RRHH per detectar les necessitats reals i complimentar l’imprescindible check-list.
 2. Lliurament de proposta de calendari coordinat d’actuacions.
 3. Confecció de la documentació corresponent als Codis, Polítiques i Protocols.
 4. Reunions amb la direcció i/o RRHH de revisió prèvies a la seva implementació.
 5. Introducció de les correccions o addicions oportunes.
 6. Lliurament a l’empresa dels documents i suports definitius.
 7. Implementació mitjançant la formació in situ, a la seu o seus de l ‘empresa, a tota la plantilla i lliurament de la documentació als treballadors amb les sessions necessàries en funció del nombre d’empleats i de documents a implantar.

Tota IMPLANTACIÓ implica:

* Assessorament legal a RRHH, Direcció o Comitè de vigilància i compliment en el plantejament de dubtes i incidències internes.
* Les revisions o modificacions necessàries en els 12 mesos següents de implementació.
* El lliurament dels codis , protocols i polítiques a cada treballador.
* La complimentació i gestió del tràmit per a la sol·licitud de la bonificació de la formació a la plataforma FUNDAE.

* Assessorament legal a RRHH, Direcció o Comitè de vigilància i compliment en el plantejament de dubtes i incidències internes.
* Controls periòdics sobre el compliment i coneixement.
* Adaptacions a les novetats legislatives: revisions anuals o bianuals.

* Tracte diferencial i preferent a l’hora de dispensar els serveis jurídics necessaris per a la defensa de l’empresa en procediments administratius o judicials derivats de l’aplicació dels Codis, Polítiques i Protocols.

La importància de la FORMACIÓ DELS EMPLEATS:

IMPARTIM LA FORMACIÓ NECESSÀRIA AL PERSONAL DE LES EMPRESES com a mitjà imprescindible per assegurar:

1. El compliment per part de l’empresa de la seva obligació d’informar degudament als treballadors sobre els codis i protocols implantats.

2. El coneixement precís i complert per part dels treballadors del contingut dels codis i protocols i les conseqüències del seu incompliment.

AQUESTA FORMACIÓ POT TRAMITAR-SE A CÀRREC
DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA.

La importància de la FORMACIÓ DELS EMPLEATS:

IMPARTIM LA FORMACIÓ NECESSÀRIA AL PERSONAL DE LES EMPRESES com a mitjà imprescindible per assegurar:

1. El compliment per part de l’empresa de la seva obligació d’informar degudament als treballadors sobre els codis i protocols implantats.

2. El coneixement precís i complert per part dels treballadors del contingut dels codis i protocols i les conseqüències del seu incompliment.

AQUESTA FORMACIÓ POT TRAMITAR-SE A CÀRREC
DE LA FUNDACIÓ TRIPARTITA.

ÚLTIMES NOTÍCIES

ÚLTIMES NOTÍCIES